ระบบ สมัครสมาชิก

NOTE! กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง.


 ข้อมูลสำหรับเข้าใช้งานระบบ(UserLogIn)
ชื่อผู้ใช้ UserName ควรเป็นภาษาอังกฤษ (a-z,A-Z) หรือตัวเลข (0-9)หรือเครื่องหมาย ( - ) เครื่องหมาย ( _ ) เท่านั้นห้ามเว้นวรรคโดยเด็ดขาดความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และ ไม่เกิน 20 ตัวอักษร
รหัสเข้าใช้งาน Password ความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร และ ไม่เกิน 20 ตัวอักษร และห้ามเว้นวรรคโดยเด็ดขาด
ป้อนรหัสเข้าใช้งานอีกครั้ง Confirm Password
อีเมล์ E-mail
 ข้อมูลตัวแทน(Agent Details)
ผู้แนะนำ Adviser
(*ถ้ามี) รหัสตัวแทน AgentCode
ประเภทสมาชิก AgentType
ใบอนุญาตตัวเเทน
เลขที่บัตรนายหน้า / ตัวแทน
วันที่ออก บัตรนายหน้า/ตัวแทน
วันที่หมดอายุบัตรนายหน้า/ตัวแทน
 ข้อมูลส่วนตัว(Personal Details)
คำนำหน้าชื่อ Title
ชื่อ FirstName
นามสกุล LastName
วัน/เดือน/ปีเกิด BirthDate

เลขบัตรประชาชน ID Card No.
ออกให้โดย Issued By
วันที่ออกบัตรประชาชน Date

วันบัตรประชาชนหมดอายุ Expiry date


เชื้อชาติ Race
สัญชาติ Nationality
 ข้อมูลที่อยู่อาศัย(Address)
บ้านเลขที่ Home No.
หมู่บ้าน/อาคาร Village
หมู่ที่ Village No
ตรอก/ซอย Lane/Alley
ถนน Road
จังหวัด Province
อำเภอ/เขต District/Area
ตำบล/แขวง Sub-district/Sub-area
รหัสไปรษณีย์ PostCode
เบอร์มือถือ Mobile
เบอร์โทรศัพท์ Telephone
 สถานที่จัดส่งเอกสาร ใช้ที่อยู่เดียวกับที่อยู่ปัจจุบัน
 สถานะภาพ(Status)
ระดับการศึกษา Degree/Certificate
สถานะภาพสมรส Marital Status
จำนวนบุตร No.of Children
 ข้อมูลการเงิน
หมายเลขบัญชี Account No.
ชื่อบัญชี AccountName
ชื่อธนาคาร BankName
ชื่อสาขา BranchName
 ข้อมูลการแนบไฟล์รูปภาพ (ไฟล์นามสกุล .jpg , .png ขนาดไม่เกิน 3 MB)
รูปถ่าย
บัตรประชาชน

  แนปไฟล์

 เปลี่ยนรูป

บัตรนายหน้า

  แนปไฟล์

 เปลี่ยนรูป

สำเนาทะเบียนบ้าน

  แนปไฟล์

 เปลี่ยนรูป

สมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก

  แนปไฟล์

 เปลี่ยนรูป